Alapszabály

A MAGYAR SPECIÁLIS MŰVÉSZETI MŰHELY EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Jóváhagyta 3 /2013. számú határozatával a 2013. május 22-i küldöttgyűlés

(Az alapítók által 1994. január 11-én elfogadott Alapszabály módosítása.)

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az Egyesület neve: Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület. Rövidített név: MSMME

2./ Az Egyesület jellege: közhasznú szervezet

3./ Az Egyesület székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 40.

4./ Az Egyesület működési területe: Magyarország és az európai országok

5./ Az Egyesület alapítási éve: 1994

6./ Az Egyesület jogi személy

7./ Az Egyesület bélyegzője: Kör alakú, benne kör alakban: Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület Alapítva 1994 felirat, középen kéz, mely könyvet, violinkulcsot, Janus arc két oldalát és ecsetet tart.

8./ Az Egyesület képviselője: elnök, alelnökök

9./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártokat nem támogat és pártoktól támogatást nem fogad el. Az országgyűlési választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, ezt a jövőben is kizárja tevékenységéből.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

10./ Az 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2. § kimondja:

(1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak… olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek.

(4) …a fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt.

11./ Az esélyegyenlőségi törvényben jelzett közfeladattal összhangban az Egyesület célja:

A Magyarországon értelmi fogyatékossággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek biztosítása a közművelődés, a kultúra és a művészet területén, továbbá a célcsoport tagjainak, valamint a velük célirányosan foglalkozó szakemberek érdekvédelme, érdekképviselete. Továbbá:

a./ Előmozdítani az értelmi fogyatékossággal élő személyekben rejlő képességek kibontakoztatását.

b./ Biztosítani a tevékeny részvétel lehetőségét az egyes művészeti ágak gyakorlásában

c./ Támogatni a fejlesztés irányába ható elképzelések megvalósítását.

d./ Megteremteni a bemutatkozás és a nyilvános szereplés feltételeit, ezzel elősegítve az értelmi fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját, szociális rehabilitációját.

e./ Külföldi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása Európában működő szakmai társszervezetekkel.

12./ Az Egyesület tevékenysége:

A cél megvalósítása érdekében az Egyesület különösen az alábbi tevékenységeket kívánja ellátni:

a./ Regionális, országos, nemzetközi kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, valamint az adott lehetőségek figyelembevételével biztosítani azokon a kulturális rendezvényeken való részvételt, amelyeket más országok szerveznek

b./ Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás határon túli speciális művészeti műhelymunkát végző szervezetekkel, jogi személyekkel, akik között koordinációs feladatokat lát el.

c./ Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és továbbképzés

d./ Művészeti táborok szervezése, a műhelymunka keretében zajló művészeti tevékenység minél tökéletesebb elsajátíthatósága, az alapjártasság, a szakismeretek megszerzése és bővítése érdekében.

e./ Nyitott kapus helyi alkotóműhelyek országos hálózatának kiépítése és működtetése

f./ A műhelymunka által érintett szakosított ellátást biztosító szociális, valamint oktató-képző intézmények lehető legszélesebb körű összefogása a művészetalapú fejlesztésnek speciális módszerekkel történő befolyásolásával.

g./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

h./A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

i./ Közösségi, ifjúsági, kulturális és szabadidős programok szervezése

j./ Rehabilitációs foglalkoztatás.

k./ Kapcsolattartás és együttműködés társegyesületekkel, társszövetségekkel Magyarországon és külföldön.

l./ Az Egyesület szakmai tevékenységéhez tartozó szakmai kiadványok publikálása, terjesztése.

m./ Az egyesület által kezdeményezett és a szakmai társszervezetek részére ajánlott európai hálózat erősítése, valamint a hálózat működésében való részvétel.

n./ Ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a cél meghatározásából következnek.

o./ Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia.

p./ Érdeksérelem, jogsérelem tapasztalása esetén felszólamlással, hivatalos felhívással él annak megszűntetése érdekében.

r./ Javaslatokat tesz az értelmi fogyatékossággal élő személyeket a közművelődés, a kultúra és a művészet területét érintő törvények, rendeletek, utasítások országos programok tervezeteivel kapcsolatosan, kezdeményezi azok módosítását.

 

III. AZ EGYESÜLET TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

13./ Az Egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján:

a./ rendes tagok

b./ pártoló tagok

c./ tiszteletbeli tagok

14./ Az Egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha elfogadja az Egyesület Alapszabályát, egyetért az Egyesület céljával, kinyilvánítja belépési szándékát és vállalja a tagsággal járó jogok gyakorlását, és kötelezettségek teljesítését.

15./ Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik tevékenységükkel vagy anyagi hozzájárulásukkal az Egyesület céljának megvalósítását rendszeresen segíteni kívánják.

16./ Az Egyesület küldöttgyűlése az elnökség által előterjesztett javaslat alapján tiszteletbeli taggá választhatja azt a személyt, aki az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában kimagasló érdemeket szerzett.

17./ A jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogaikat és kötelezettségeiket képviselők útján gyakorolhatják, teljesíthetik. Amennyiben nem természetes személy tagot nem törvényes képviselője képviseli, akkor nevében egyesületi tagsággal nem rendelkező meghatalmazottja járhat el.

18./ A tag belépése az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az alapszabályban foglaltakat.

19./ A tagsági viszony a rendes és pártoló tagok esetében a felvételről szóló elnökségi döntés meghozatalának napján kezdődik. A tiszteletbeli tagok tagsági viszonya a küldöttgyűlési megválasztásuk napján kezdődik. Külföldi tag esetében a tagsági viszonyának kezdőpontját a külföldi taggal kötött megállapodás határozza meg. Az együttműködési megállapodás megkötésére - az elnökség felhatalmazása alapján - az Elnök jogosult.

20./ A tagság megszűnik rendes és pártoló tagok esetében: kilépéssel, a tag halálával, jogi személy és nem jogi személy szervezet megszűnésével, törléssel, kizárással

a./ A tag bármikor kiléphet az Egyesületből, de nem követelheti vissza a már befizetett tagdíjat. Tagsága e szándék Egyesület Elnökéhez küldött írásbeli közlésével szűnik meg.

b./ Az Egyesület azon tagját, aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére önhibájából egy éven át nem tett eleget, az Egyesület Elnöksége a tagok sorából törli.

c./ Ki kell zárni az Egyesület tagjai közül azt, aki az Egyesület céljaival és érdekeivel ellentétes, a célok megvalósítását veszélyeztető tevékenységet fejt ki, vagy magatartásával az Egyesület alapszabályát sérti, belső békéjét, nyugalmát, jó hírnevét veszélyezteti. A kizárásról a küldöttgyűlés dönt. A kizárásig az Elnökség a tagságot felfüggeszti.

21./ Tiszteletbeli tagság esetén a tagsági viszony lemondással, kizárással, valamint elhalálozással szűnik meg.

22./ A rendes tag jogai:

a./ Részt vehet az Egyesület küldöttgyűlésén, szervezeti életében, tevékenységében, rendezvényein és igénybe veheti az általa nyújtott támogatásokat.

b./ Választhat és választható.

c./ Javaslatot, indítványt tehet az Egyesület bármely szervéhez, melyre az adott szervnek a soron következő ülését követő 15 napon belül választ kell adni.

23./ Az Egyesületi tagok az Egyesület rendezvényeire térítésmentesen léphetnek be.

24./ Az Egyesület tagjain kívül mást is részesít közhasznú szolgáltatásaiból.

25./ A rendes tag kötelessége:

a./ Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását előmozdítani.

b./ Az Alapszabály rendelkezéseit a küldöttgyűlés és az Elnökség határozatait betartani.

c./ Részt vállalni az Alapszabályban rögzített módon az egyesületi célok elérését szolgáló tevékenységben.

d./ A tagdíjat megfizetni, mindenkor a tárgyév március 31-ig. Az év közben belépők a tagsági viszony keletkezésétől számított 30 napon belül kötelesek fizetni. Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagjait tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

e./ Az Egyesület által szervezett rendezvényeken való részvételért költségarányos térítést kell fizetni.

26./ A pártoló tag jogai:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlésen

b./ Részt vehet az Egyesület rendezvényein

c./ Javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdések küldöttgyűlésen történő megtárgyalására.

d./ Tájékoztatást kérhet az Egyesület munkájával kapcsolatban.

27./ A pártoló tag kötelezettségei:

a./ Az alapszabálynak, valamint a testületi szervek határozatainak betartása.

b./ A vállalt támogatás teljesítése.

28./ A tiszteletbeli tag jogai:

a./ Tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlésen.

b./ Részt vehet az Egyesület rendezvényein.

c./ Javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdések küldöttgyűlésen történő megtárgyalására.

d./ Tájékoztatást kérhet az Egyesület munkájával kapcsolatban.

29./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:

a./ Az alapszabálynak, valamint a testületi szervek határozatainak betartása.

b./ Az Egyesület népszerűsítése.

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI ÉS ALKALMAZOTTAI

30./ Az Egyesület szervei:

a./ Küldöttgyűlés

b./ Elnökség

c./ Felügyelő Bizottság

d./ Tanácsadó Testület

e./ Regionális Műhelyek

31./I. Az Egyesület tisztségviselői:

a./ Elnök

b./ Alelnökök

c./ Elnökség tagjai

d./ Felügyelő Bizottság tagjai

e./ Regionális Műhelyek vezetői

31./ II. Az Egyesület alkalmazottai:

a./ Ügyvezető igazgató

b./ Kulturális menedzser

c./ Kulturális referens

32./ Az Egyesület feladatait a tisztségviselők, önkéntes segítők és szükség szerint rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak közreműködésével látja el.

33./ A tisztségviselők feladataikat általában ellenszolgáltatás nélkül látják el. Szükséges és ténylegesen felmerült kiadásaikat elnökségi jóváhagyás alapján az Egyesület saját pénzeszközeiből - a hatályos pénzügyi szabályok alapján - megtéríti

34./ Tisztségre olyan tag választható, akinek megválasztását nem zárja ki összeférhetetlenségi szabályozás.

a./ A vezető szervek (Küldöttgyűlés és Elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül ugyanakkor előnynek az Egyesület cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő - cél szerinti juttatás.

b./ Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az, aki

- Az Egyesület bármely vezető szervének elnöke vagy tagja.

- Az Egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendezi.

- Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

- az előbb említett személyek közeli hozzátartozója.

35./ A tisztségviselők újraválaszthatók.

36./ Amennyiben az Egyesület elnöki, alelnöki, felügyelő bizottság elnöki és tagsági tisztsége bármely okból megüresedik a tisztségek választására 90 napon belül küldöttgyűlést kell összehívni.

37./ A tisztségviselőség megszűnik:

a./ a tisztségviselő halálával,

b./ a mandátum lejártával,

c./ tagsági viszony megszűnésével,

d./ felmentéssel: az elnökség javaslatára a küldöttgyűlés mentheti fel, a felmentési javaslatot indokolni kell,

e./ lemondással: a lemondást az elnök veszi tudomásul.

38./ Az Elnökség az Egyesület alkalmazottait, önkéntes segítőit esetenként jutalomban részesítheti.

39./ A küldöttgyűlés:

a./ Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés.

A küldöttgyűlésen az Egyesület elnöke, alelnökei, az Elnökség tagjai, a regionális műhelyek vezetői és a Megyei Küldöttgyűlésen megválasztott küldöttek (megyei előző évi fizetett taglétszámot figyelembe véve minden megkezdett 30 fő után számítva 1 küldött képviseli), a jogi személy tagok képviselői - mint küldöttek, szavazati joggal vesznek részt.

b./ A küldöttgyűlés nyilvános.

c./ A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

- az Alapszabály jóváhagyása és módosítása

- az Egyesület elnökének, alelnökeinek, elnökség tagjainak, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és felmentése

- az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása

- az éves szakmai beszámoló és pénzügyi jelentés elfogadása

- az éves programterv és költségvetési terv jóváhagyása

- az Egyesületnek más társadalmi szervezetekkel való egyesülésének elhatározása, megszüntetésének kimondása

- cég alapítása

- döntés minden olyan ügyben, amelyet hatályos jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyre a döntés jogát saját hatáskörébe utalja.

d./ A küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Minden négyévenkénti küldöttgyűlés egyúttal tisztújító küldöttgyűlés is

e./ Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha:

- erre az Elnökség határozata szerint szükség van

- a felügyelő bizottság indítványozza

- a küldöttek egyharmadának a cél megjelölésével írásban előterjesztett kérésére

- a bíróság arról dönt.

f./ A küldöttgyűlést az Elnökség hívja össze, a küldöttgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontjait tartalmazó meghívóval. A meghívót a küldöttgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően postára kell adni. Ez nem vonatkozik a megismételt küldöttgyűlésre. A küldöttgyűlés megszervezéséről az Elnök gondoskodik.

g./ A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek nyilvántartott létszámának felénél legalább 1 fővel több van jelen. Ha a küldöttgyűlés határozatképtelen 15 napon belül összehívható. Ez az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

h./ A meghívóban nem szereplőkérdések sürgősségi indítványként kerülhetnek napirendre. Sürgősségi indítványt bármely tag tehet. A sürgősségi indítványt az Egyesület Elnökéhez kell írásban benyújtani a küldöttgyűlés megkezdéséig. A sürgősségi indítvány napirendre tűzéséről a küldöttgyűlés nyílt szavazással dönt.

i./ A küldöttgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell tartani személyi kérdésekben - kivéve a jelölőbizottság, a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszámláló bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása - és olyan esetekben, amikor többségi szavazással titkos szavazást rendelnek el. A küldöttgyűlésen jegyzőkönyv készül, melyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá.

j./ A küldöttgyűlésen minden küldöttnek csak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet.

k./ A küldöttgyűlés a tisztújító küldöttgyűlést megelőző rendes ülésén az egyesület tagjai sorából megválasztja a jelölőbizottság, a küldöttekből a mandátumvizsgáló bizottság és a szavazatszámláló bizottság elnökeit és két-két tagját. A szavazatszámláló bizottság elnökét és két tagját a tisztújító küldöttgyűlés is megválaszthatja. A bizottságok mandátuma az új bizottságok megválasztásának napjáig tart. Feladatuk:

- A jelölő bizottság széles körű közvélemény kutatás alapján összeállítja a tisztségviselők személyére vonatkozó jelölést és az indoklással a tisztújító küldöttgyűlés elé terjeszti.

- Mandátumvizsgáló bizottság minden küldöttgyűlés előtt megvizsgálja a küldöttek mandátumának érvényességét és megállapítja a küldöttgyűlés határozatképességét.

- Szavazatszámláló bizottság a küldöttgyűléseken előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazást és a levezető elnök felkérésére megállapítja a nyílt szavazás eredményét is.

l./ A tisztségviselők jelölésének módja:

Jelölt lehet az a tag, akit a jelölőbizottság a tisztségre jelölt, és a küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a szavazólapra felvesz, illetőleg az a tag, akit a küldöttgyűlésen jelenlévő bármely tag javaslatára a küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel a szavazólapra felvesz. A szavazólapra kerüléshez a jelölt elfogadó nyilatkozata szükséges.

40./ Az Egyesület Elnöksége:

a./ Az Egyesület Elnöksége a küldöttgyűlés által 4 évre választott - általa visszahívható - elnökből, 2 alelnökből, 4 tagból és 2 póttagból áll. Bármely elnökségi tag tagsági viszonyának megszűnése esetén az elnökség külön határozatával a póttagot az elnökségbe hívhatja. Ettől az időponttól kezdve a póttagot ugyanazok a jogok illetik. és kötelezettségek terhelik, mint a rendes elnökségi tagokat.

b./ Az Elnökség az Egyesület végrehajtó, ügyintéző szerve. Gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak, valamint az Alapszabályban meghatározott feladtok végrehajtásáról. Az Elnökség a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

c./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

- két küldöttgyűlés közötti időben az egyesületi munka vezetése

- az Elnökség éves munkatervének meghatározása

- az Egyesület éves programtervének és költségvetésének Küldöttgyűlés elé terjesztése

- az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet Küldöttgyűlés elé terjesztése

- az éves tagdíj összegének megállapítása

- az éves szakmai beszámoló és pénzügyi jelentés Küldöttgyűlés elé terjesztése

- a küldöttgyűlés elé terjesztendő kérdések, javaslatok előzetes megvitatása, a küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása

- döntés minden olyan kérdésről és ügyben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe

- az Egyesület főállású és részfoglalkozású alkalmazottainak kinevezése és felmentése, felettük a munkáltatói jogkör gyakorlása

d./ Az Elnökség a munkáját éves munkaterv alapján végzi. Üléseit legalább negyedévente tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. Határozatképességéhez tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Az Elnökséget az Elnök hívja össze, legalább 7 napi időközzel, az ülés helyét, idejét és napirendjét tartalmazó ajánlott küldeményként postázott meghívóval. Az Elnök az elnökségi póttagokat az elnökségi ülésekre tanácskozási joggal meghívhatja.

e./ Az Elnökség köteles végzett munkájáról évente írásban a küldöttgyűlésnek beszámolni.

41./ A Felügyelő Bizottság:

a./ A felügyelő bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a küldöttgyűlés választ 4 évre. A küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel, általa felmenthetők. A felügyelő bizottság választására a 39. pont l./ bekezdése értelemszerűen irányadó

b./ A felügyelő bizottság feladata az Egyesület működésének, vagyonkezelésének, jogszabály-, alapszabályszerűségének, a szabályzatok, előírások érvényesülésének ellenőrzése.

c./ A felügyelő bizottság Elnöke - és szükség szerint tagjai - tanácskozási joggal vehetnek részt az Egyesület elnökségi ülésein. Betekinthetnek az Egyesület teljes iratanyagába, tájékoztatást kérhetnek a tisztségviselőktől.

d./ A felügyelő bizottság éves ellenőrzési tervben írja elő a tennivalóit. E tervben nem szereplő vizsgálatot a felügyelő bizottság elnöke írásban rendel el.

e./ Ha a felügyelő bizottság hiányosságot észlel, annak súlyához mérten:

 - felhívja a tisztségviselőt a helyes eljárásra

 - felhívja az Elnökséget állásfoglalásra, a hiba kijavítására

 - rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezheti

 - indítványozhatja a tisztségviselő felmentését

42./ A Tanácsadó Testület

a./ A Tanácsadó Testület 7 főből álló testület, melynek tagjait az elnökség kéri fel határozatlan időre. Feladata a gyógypedagógiai, a szakmai munka, a művészeti jellegű tevékenység segítése és a médiaháttér biztosítása. A Tanácsadó Testületi tagság megszűnéséről az elnökség határoz.

43./ Regionális Műhelyek

Az Egyesület a régiókban regionális műhelyeket alakíthat, melyek tagjai a régió jogi személy tagszervezetei és a régióhoz tartozó természetes személy tagok. A regionális műhely tagjai sorából a ciklusra vezetőt választ.

44./ Az Egyesület Elnöke

a./ Az Elnök feladata az Egyesület munkájának irányítása, az Elnökség munkájának vezetése, az Egyesület és az Elnökség képviselete.

b./ Az Elnök vezeti le a küldöttgyűlést, az elnökségi ülést. Az Elnök terjeszti a küldöttgyűlés elé az Elnökség beszámolóját és javaslatait.

c./ Az Elnök feladatkörének egyes elemeit meghatározott ügyekre vonatkozóan az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra vagy az Elnökség más tagjára átruházhatja.

d./ Az Egyesület Elnökét a küldöttgyűlés titkos szavazással választja 4 éves időtartamra.

e./ Kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik a pénzügyi szabályzatban foglaltak szerint.

f./ Nem lehet tagja és/vagy elnöke a felügyelő bizottságnak.

45./ Az Egyesület alelnökei:

a./ A két alelnököt a küldöttgyűlés titkos szavazással választja 4 éves időtartamra. Az Elnök akadályoztatása esetén képviselik az Egyesületet és annak Elnökségét. Az Elnök akadályoztatása esetén a pénzügyi szabályzatban foglaltak szerint rendelkeznek kötelezettségvállalási és utalványozási joggal.

b./ Az alelnökök feladatai:

- Az Egyesület tevékenysége meghatározott területének felügyelete, nevezetesen a partnerkapcsolatok, illetve a szolgáltatások területén

- Az Egyesület, valamint az Elnökség munkájához szükséges technikai feltételek megszervezése

- A küldöttgyűlés és az Elnökség üléseinek adminisztrációs, technikai előkészítése, lebonyolítása

- Az Egyesület taglétszámának nyilvántartása, egyesületi iratok kezelése

- Közvetlen kapcsolattartás egyesületekkel, társszövetségekkel, tagokkal, információk gyűjtése, rendszerezése, tárolása és továbbítása

- Mindazok a feladatok, amelyekkel az Elnök, illetve az Elnökség megbízza

46./ Az Egyesület Elnökségének tagjai:

a./ Részt vesznek az Elnökség munkájában. Az Elnökség megbízása alapján egy-egy pontosított feladatkört felelősen irányítanak, vezetnek, szervezik és összefogják az adott terület munkáját.

b./ Egyesületi munkájukat önállóan végzik az Elnökkel való közvetlen együttműködés során. Munkájukért az elnökségnek és a küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel.

47./ Ügyvezető igazgató

a./ Az Egyesület főfoglalkozású alkalmazottja, megbízatása határozatlan időre szól.

b./ A Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően, azok ülései között folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit, irányítja az Egyesület ügyviteli szervezetét az elnök általános felügyelete mellett. Tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.

48./ Regionális Műhelyek vezetői

a./ Koordinálják a regionális kulturális programok és szolgáltatások szervezését és lebonyolítását.

b./ Tagszervezési feladatokat látnak el.

49./ Az Egyesület elnökének, alelnökeinek, elnökségi tagjainak, ügyvezető igazgatójának és a regionális műhelyek vezetőinek részletes feladatait, valamint a hatásköri és működési szabályokat az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

 

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

50./ Az Egyesület vagyonának forrásai:

a./ a tagok által fizetett tagdíj

b./ állami forrásból nyújtott támogatás

c./ magán és jogi személyek felajánlásai, adományai

d./ az Egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, az ebből származó bevétel

e./ a működés egyéb bevételei

51./ Az Egyesület vagyonával az érvényben lévő és reá vonatkozó pénzügyi jogszabályok és belső utasítások szerint éves költségvetés alapján gazdálkodik. Gazdálkodásáról évenként beszámolót készít. Tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. A tagok és a csatlakozó pártolók saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért nem tartoznak felelősséggel.

52./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

53./ Gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja szét, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenység céljaira fordítja.

54./ Az Alapszabály szerinti tevékenységnek és gazdálkodásnak legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

55./ Az Egyesület vagyonának takarékos, gazdaságos kezelése, rendeltetésszerű felhasználása, gyarapítása és megóvása minden tisztségviselő kötelessége.

 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

56./ Az Egyesület szerveinek döntéseiről, határozatairól nyilvántartást kell vezetni olyan módon, hogy abból kitűnjön a döntés tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

A határozatot az érintetteknek meg kell küldeni, továbbá az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni

57./ Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba betekinthetnek mindazok, akiket erre jogszabály, illetve az Egyesület belső szabályzatai felhatalmaznak. Külön felhatalmazás nélkül is betekinthetnek az Elnökség és a felügyelő szerv tagjai és elnöke.

58./ Az Egyesület Elnöke, illetve annak meghatalmazottja az Egyesület működéséről, szolgáltatás igénybevételének módjáról, tevékenységéről a helyi és/vagy országos médián, sajtón keresztül tájékoztatja a közvéleményt.

59./ Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.

60./ Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az Elnökség nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Elnökség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

61./ Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. az irányadó.

62./ A választási ciklus tartamára vonatkozó módosítások 2000. március 9. napjától hatályosak.

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a küldöttgyűlés 2013. május 22-én a 3/2013. számú határozatával elfogadta.

Budapest, 2013. május 22.

    Asztalos Zsolt

az Egyesület elnöke